Veri saklama ve imha politikası metni

KİŞİSEL VERİLERİ KORUMA KANUNU ve İLGİLİ İKİNCİL MEVZUAT GEREĞİ VERİ SAKLAMA VE İMHA POLİTİKASI METNİ

İşbu imha politikası, (bundan böyle kısaca “Politika” olarak anılacaktır) Doktor Medikal İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi (bundan böyle kısaca “Şirket” olarak anılacaktır), veri sorumlusu sıfatıyla elimizde bulundurduğumuz kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (bundan böyle kısaca “KVKK” olarak anılacaktır) ve sair mevzuatı uyarınca kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hale getirilmesine ilişkin Şirket tarafından uygulanacak usul ve esasların belirlenmesi amacıyla hazırlanmıştır.

Bu kapsamda, çalışanlarımızın, çalışan adaylarımızın, müşterilerimizin ve herhangi bir nedenle Şirket nezdinde kişisel verisi bulunan tüm gerçek kişilerin kişisel verileri Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Politikası ve işbu Politika metni çerçevesinde kanunlara uygun olarak yönetilmektedir.

  1. TANIMLAR

Alıcı grubu: Veri sorumlusu tarafından kişisel verilerin aktarıldığı gerçek veya tüzel kişi kategorisini,

İlgili kullanıcı: Verilerin teknik olarak depolanması, korunması ve yedeklenmesinden sorumlu olan kişi ya da birim hariç olmak üzere veri sorumlusu organizasyonu içerisinde veya veri sorumlusundan aldığı yetki ve talimat doğrultusunda kişisel verileri işleyen kişileri,

Kişisel Verilerin Anonim Hale Getirilmesi: Kişisel verilerin, başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hâle getirilmesini,

Kişisel Verilerin Silinmesi: Kişisel verilerin silinmesi; kişisel verilerin İlgili Kullanıcılar için hiçbir şekilde erişilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilmesini,

Kişisel Verilerin Yok Edilmesi: Kişisel verilerin hiç kimse tarafından hiçbir şekilde erişilemez, geri getirilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilmesi işlemini,

Kayıt Ortamı: Tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla işlenen kişisel verilerin bulunduğu her türlü ortamı,

Kişisel Veri İşleme Envanteri: Veri sorumlularının iş süreçlerine bağlı olarak gerçekleştirmekte oldukları kişisel veri işleme faaliyetlerini; kişisel veri işleme amaçları ve hukuki sebebi, veri kategorisi, aktarılan alıcı grubu ve veri konusu kişi grubuyla ilişkilendirerek oluşturdukları ve kişisel verilerin işlendikleri amaçlar için gerekli olan azami muhafaza edilme süresini, yabancı ülkelere aktarımı öngörülen kişisel verileri ve veri güvenliğine ilişkin alınan tedbirleri açıklayarak detaylandırdıkları envanteri,

Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikası: Veri sorumlularının, kişisel verilerin işlendikleri amaç için gerekli olan azami süreyi belirleme işlemi ile silme, yok etme ve anonim hale getirme işlemi için dayanak yaptıkları politikayı,

Periyodik İmha: KVKK’da yer alan kişisel verilerin işlenme şartlarının tamamının ortadan kalkması durumunda kişisel verileri saklama ve imha politikasında belirtilen ve tekrar eden aralıklarla resen gerçekleştirilecek silme, yok etme veya anonim hale getirme işlemini,

Veri Kayıt Sistemi: Kişisel verilerin belirli kriterlere göre yapılandırılarak işlendiği kayıt sistemini,

Veri Sorumlusu: Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan Doktor Medikal İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’ni,

ifade etmektedir.

  1. İLKELER

Şirket tarafından kişisel verilerin saklanması ve imhasında aşağıda yer alan ilkeler çerçevesinde hareket edilmektedir:

  1. SAKLAMA VE İMHAYI GEREKTİREN SEBEPLERE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Veri sahiplerine ait kişisel veriler, Şirket tarafından özellikle (i) ticari faaliyetlerin sürdürülebilmesi, (ii) hukuki yükümlülüklerin yerine getirilebilmesi, (iii) çalışan haklarının ve yan haklarının planlanması ve ifası için KVKK ve diğer ilgili ikincil mevzuatta belirtilen sınırlar çerçevesinde saklanmaktadır.

Saklamayı gerektiren sebepler aşağıdaki gibidir:

Yönetmelik uyarınca, aşağıda sayılan hallerde veri sahiplerine ait kişisel veriler, Şirket tarafından resen yahut talep üzerine silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir:

  1. SAKLAMA VE İMHA SÜRELERİ

Şirket tarafından KVKK ve diğer ilgili ikincil mevzuat hükümlerine uygun olarak elde edilen kişisel verilerinizin saklama ve imha sürelerinin tespitinde aşağıda sırasıyla belirtilen ölçütlerden yararlanılmaktadır:

Saklama süresi dolan kişisel veriler, işbu Politika’nın ekinde yer alan imha süreleri çerçevesinde, 6 (altı) aylık periyodlarla işbu Politika’da yer verilen usullere uygun olarak anonim hale getirilir veya imha edilir. Kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi ve anonim hale getirilmesiyle ilgili yapılan bütün işlemler kayıt altına alınır ve söz konusu kayıtlar, diğer hukuki yükümlülükler hariç olmak üzere en az 3 (üç) yıl süreyle saklanır.

  1. KİŞİSEL VERİLERİN SAKLANMASI VE İMHASINA İLİŞKİN USULLER, TEKNİK VE İDARİ TEDBİRLER

Şirket’in istihdam kapsamında yerine getirmesi gereken yükümlülüklerini yerine getirebilmesi, bir hakkın tesisi için veri işlemenin zorunlu olması, müşteri hizmetleri, tüketici hakları ve diğer imkânlardan istifade edebilmeniz ve/veya bunlarla ilgili ticari mali hukuki sorumluluk ve yükümlülüklerin yerine getirilebilmesi, Şirket’in güvenliğinin sağlanması veya Şirket’in meşru amaçları için kişisel verilerinizin işlenmesine gerek olması halinde toplanılacak olan kişisel veriler sisteme işlenmektedir.

Buna ek olarak dijital kopya şeklinde saklanan tüm veriler Şirket’in server’ına kaydedilmektedir.
Kişisel verilerinizin güvenli bir şekilde saklanması, hukuka aykırı olarak işlenmesi, erişilmesinin önlenmesi ve verilerin hukuka uygun olarak imha edilmesi amacıyla KVKK’nın 12. maddesindeki ilkeler çerçevesinde, Şirket tarafından alınmış olan tüm idari ve teknik tedbirler aşağıda sayılmıştır:

  1. İdari Tedbirler

Şirket idari tedbirler kapsamında;

  1. Teknik Tedbirler

Şirket idari tedbirler kapsamında;

  1. POLİTİKANIN YÜRÜRLÜĞE SOKULMASI, İHLAL DURUMLARI VE YAPTIRIMLAR

EK-1: VERİ SAKLAMA SÜRELERİ

Veri Saklama Süresi İmha Süresi
Özgeçmiş Dosyaları 10 YIL Sürenin dolmasından itibaren 180 gün içerisinde
İş Başvuru Formları 1 YIL Sürenin dolmasından itibaren 180 gün içerisinde
Nüfus Cüzdanı Fotokopisi 10 YIL Sürenin dolmasından itibaren 180 gün içerisinde
Adres Bilgisi 10 YIL Sürenin dolmasından itibaren 180 gün içerisinde
Öğrenim Belgesi 10 YIL Sürenin dolmasından itibaren 180 gün içerisinde
Askerlik Durumu Belgesi 10 YIL Sürenin dolmasından itibaren 180 gün içerisinde
Kan Grubu Bilgisi 10 YIL Sürenin dolmasından itibaren 180 gün içerisinde
Özgeçmiş Dosyaları 10 YIL Sürenin dolmasından itibaren 180 gün içerisinde
Adli Sicil Kaydı Bilgisi 10 YIL Sürenin dolmasından itibaren 180 gün içerisinde
İşçinin Fotoğrafı 10 YIL Sürenin dolmasından itibaren 180 gün içerisinde
Ehliyet Bilgisi 10 YIL Sürenin dolmasından itibaren 180 gün içerisinde
Fazla Çalışma Muvaffakatnamesi 10 YIL Sürenin dolmasından itibaren 180 gün içerisinde
Pasaport Bilgileri 10 YIL Sürenin dolmasından itibaren 180 gün içerisinde
Acil Durum Erişim Bilgisi 10 YIL Sürenin dolmasından itibaren 180 gün içerisinde
İş Sözleşmesi 10 YIL Sürenin dolmasından itibaren 180 gün içerisinde
Maaş Bordrosu 10 YIL Sürenin dolmasından itibaren 180 gün içerisinde
Aile Durum Bildirim Formu 10 YIL Sürenin dolmasından itibaren 180 gün içerisinde
SGK Bildirimi Formu 10 YIL Sürenin dolmasından itibaren 180 gün içerisinde
Çalışma Belgesi 10 YIL Sürenin dolmasından itibaren 180 gün içerisinde
İş Kazası Formu 10 YIL Sürenin dolmasından itibaren 180 gün içerisinde
Çalışma Koşullarındaki Her Türlü Değişiklik Yazıları 10 YIL Sürenin dolmasından itibaren 180 gün içerisinde
Savunma Dilekçeleri 10 YIL Sürenin dolmasından itibaren 180 gün içerisinde
Uyarı Yazıları 10 YIL Sürenin dolmasından itibaren 180 gün içerisinde
Fesih Bildirimleri 10 YIL Sürenin dolmasından itibaren 180 gün içerisinde
İstifa Dilekçeleri 10 YIL Sürenin dolmasından itibaren 180 gün içerisinde
İzin Talep Formları 10 YIL Sürenin dolmasından itibaren 180 gün içerisinde
Çıkış Karar Onay Formu 10 YIL Sürenin dolmasından itibaren 180 gün içerisinde
İşçi Banka Hesap Bilgileri 10 YIL Sürenin dolmasından itibaren 180 gün içerisinde
İşçi Listesi 10 YIL Sürenin dolmasından itibaren 180 gün içerisinde
Sağlık Raporu 10 YIL Sürenin dolmasından itibaren 180 gün içerisinde
Masraf Formları 10 YIL Sürenin dolmasından itibaren 180 gün içerisinde
Avans Formları 10 YIL Sürenin dolmasından itibaren 180 gün içerisinde
Seyahat Masrafları Bilgileri 10 YIL Sürenin dolmasından itibaren 180 gün içerisinde
Tedarikçileri Bilgisi 10 YIL Sürenin dolmasından itibaren 180 gün içerisinde
Tedarikçi Cari Hesabı 10 YIL Sürenin dolmasından itibaren 180 gün içerisinde
Gider Pusulaları 10 YIL Sürenin dolmasından itibaren 180 gün içerisinde
Faturalar 10 YIL Sürenin dolmasından itibaren 180 gün içerisinde
Bankaya Yapılan Şahıs Ödemesi Bilgileri 10 YIL Sürenin dolmasından itibaren 180 gün içerisinde
Teslimat Belgeleri 10 YIL Sürenin dolmasından itibaren 180 gün içerisinde
Sevkiyat Belgeleri 10 YIL Sürenin dolmasından itibaren 180 gün içerisinde
Beyanname Formu 10 YIL Sürenin dolmasından itibaren 180 gün içerisinde
Maaş Ödemesi Talimatı 10 YIL Sürenin dolmasından itibaren 180 gün içerisinde
Müşteri Bilgileri 10 YIL Sürenin dolmasından itibaren 180 gün içerisinde
Müşteri Cari Hesabı 10 YIL Sürenin dolmasından itibaren 180 gün içerisinde
Tahsilat Makbuzu 10 YIL Sürenin dolmasından itibaren 180 gün içerisinde
Süreç yazışmaları 10 YIL Sürenin dolmasından itibaren 180 gün içerisinde
Tüm sözleşmeler 10 YIL Sürenin dolmasından itibaren 180 gün içerisinde
Sipariş Formu 10 YIL Sürenin dolmasından itibaren 180 gün içerisinde
Müşteri/İş Ortağı bilgileri 10 YIL Sürenin dolmasından itibaren 180 gün içerisinde
Kamera kayıtlarında yer alan işçi görüntüleri 1 AY Sürenin dolmasından itibaren 180 gün içerisinde
İşçilerin şirket cep telefonu üzerinde tutulan veriler 10 YIL Sürenin dolmasından itibaren 180 gün içerisinde